Waterbeheer en klimaat

Ook in Ede zien we de gevolgen van klimaatverandering. Extreme regenbuien zorgen soms voor veel water op straat en in de tuin. Ook ervaren we vaker periodes van hitte en droogte. Door soms kleine aanpassingen kunnen we er samen voor zorgen dat de omgeving leefbaar blijft. Bijvoorbeeld door het vergroenen van tuinen en het opvangen van regenwater in een groene omgeving. Regenwater verdwijnt zo niet in het riool, we beperken wateroverlast en de buurt is koeler op een hete zomerdag.

De gemeente vervangt een groot deel van het riool en gaat dan ook het riool direct afkoppelen.Dit betekent dat het schone regenwater van het vuile water wordt gescheiden. Dit kan o.a. doot het aanleggen van twee buizen aanleggen. In de ene buis komt schoon hemelwater terecht en gaat via verschillende technieken weer de bodem in. De andere buis zorgt voor de afvoer van vuil water naar de rioolzuivering. Op verschillende plaatsen zijn overigens ook andere oplossingen mogelijk, zoals het gebruik van open betonklinkers (vloeistof-open bestrating) zodat regenwater direct de grond in loopt of zoals afvoer naar greppels of wadis waar het water langzaam de grond in kan zakken.

De gemeente Ede heeft onderzoek gedaan naar natte, droge en warme plekken in de gemeente als gevolg van het veranderende klimaat. De resultaten vind je op https://www.climateadaptationservices.com/projecten/klimaateffectatlas-…

Wat kun je zelf doen?

Maar wat kun jij doen om ervoor te zorgen dat je minder wateroverlast ervaart tijdens een extreme regenbui?

  • Zaag bijvoorbeeld je regenpijp door en zorg voor waterafvoer rechtstreeks naar de bodem.

  • Gebruik waterdoorlatende verharding, zoals grind als looppad of parkeerplaats.

  • Vang regenwater op in een regenton en gebruik dit om planten water te geven.

  • Vervang zoveel mogelijk tegels in je tuin door groen. Stenen in je tuin zorgen ervoor dat regenwater niet de grond intrekt, maar in het riool terecht komt. Water dat de grond hard nodig heeft in tijden van hitte en droogte. 10 m2 meer stenen in tuin betekent per jaar wel 8.000 liter regenwater in het riool. Zie verder ook www.steenbreek.nl.

Voordelen van regenwater afkoppelen

  • Je ervaart minder wateroverlast.

  • Je tuin heeft minder last van verdroging in tijden van droogte.

  • Het schone regenwater hoeft niet onnodig gezuiverd te worden.

Ondersteuning gemeente

De wijze waarop en de mate waarin het project op particulier terrein maatregelen kan treffen zal in een gezamenlijk proces worden vormgeven zodat het ook aansluit bij de behoefte van inwoners. Dit vraag ook een actieve rol en inbreng van inwoners. Welke ondersteuning de gemeente in de Zeeheldenbuurt zal bieden is nog niet bepaald. Niet alles kan/zal vanuit de gemeente bekostigd en geregeld worden. De precieze randvoorwaarden moeten uitgezocht worden en zullen een plek krijgen in de startnotitie/nota van uitgangspunten.

Riool-stankoverlast

De stankoverlast van het riool is in de omgeving van de de Ruyterstraat aangepakt al ruim 15 jaar een probleem dat met enige regelmaat opduikt. De stankproblemen zijn onder de aandacht van de gemeente en er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak. Er zijn diverse maatregelen getroffen om de klachten te verminderen. De resultaten blijven wisselend en zijn nog niet naar wens. Diverse bewoners vinden dat de gemeente onvoldoende naar bewoners luistert, de klachen onvoldoende serieus neemt en te weinig actie onderneemt. De gemeente hoopt dat in combinatie met het project een oplossing wordt gevonden.

Wateroverlast

De straatgedeelten die regelmatig blank staan bij een heftige regenbij zijn bij de gemeente bekend. In het inrichtingsplan (in de planning ná de startnotitie) worden deze problemen hopelijk opgelost.